โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 2 10 2 0 0 61
ร้อยละ 2.67 % 13.33 % 2.67 % 0.00 % 0.00 % 81.33 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 5 5 15 0 0 157
ร้อยละ 2.75 % 2.75 % 8.24 % 0.00 % 0.00 % 86.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 7 15 17 0 0 218
ร้อยละ 2.72 % 5.84 % 6.61 % 0.00 % 0.00 % 84.82 %

257 : 7 , 15 , 17 , 0 , 0 , 218...2.72 , 5.84 , 6.61 , 0.00 , 0.00 , 84.82 = 39 : 15.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.18%

Powered By www.thaieducation.net