โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 3 15 4 0 0 53
ร้อยละ 4.00 % 20.00 % 5.33 % 0.00 % 0.00 % 70.67 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 6 9 15 0 0 152
ร้อยละ 3.30 % 4.95 % 8.24 % 0.00 % 0.00 % 83.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 9 24 19 0 0 205
ร้อยละ 3.50 % 9.34 % 7.39 % 0.00 % 0.00 % 79.77 %

257 : 9 , 24 , 19 , 0 , 0 , 205...3.50 , 9.34 , 7.39 , 0.00 , 0.00 , 79.77 = 52 : 20.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.23%

Powered By www.thaieducation.net