โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 32
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 3 2 3 1 1 51
ร้อยละ 4.92 % 3.28 % 4.92 % 1.64 % 1.64 % 83.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 4 3 4 1 1 83
ร้อยละ 4.17 % 3.13 % 4.17 % 1.04 % 1.04 % 86.46 %

96 : 4 , 3 , 4 , 1 , 1 , 83...4.17 , 3.13 , 4.17 , 1.04 , 1.04 , 86.46 = 13 : 13.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.54%

Powered By www.thaieducation.net