โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 2 1 2 1 27
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 2.86 % 5.71 % 2.86 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 2 2 2 2 3 49
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 5.00 % 81.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 4 4 3 4 4 76
ร้อยละ 4.21 % 4.21 % 3.16 % 4.21 % 4.21 % 80.00 %

95 : 4 , 4 , 3 , 4 , 4 , 76...4.21 , 4.21 , 3.16 , 4.21 , 4.21 , 80.00 = 19 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net