โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 19
ร้อยละ 4.17 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 8 2 7 0 0 93
ร้อยละ 7.27 % 1.82 % 6.36 % 0.00 % 0.00 % 84.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 9 4 9 0 0 112
ร้อยละ 6.72 % 2.99 % 6.72 % 0.00 % 0.00 % 83.58 %

134 : 9 , 4 , 9 , 0 , 0 , 112...6.72 , 2.99 , 6.72 , 0.00 , 0.00 , 83.58 = 22 : 16.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42%

Powered By www.thaieducation.net