โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 2 2 2 2 16
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 8 3 10 3 1 85
ร้อยละ 7.27 % 2.73 % 9.09 % 2.73 % 0.91 % 77.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 8 5 12 5 3 101
ร้อยละ 5.97 % 3.73 % 8.96 % 3.73 % 2.24 % 75.37 %

134 : 8 , 5 , 12 , 5 , 3 , 101...5.97 , 3.73 , 8.96 , 3.73 , 2.24 , 75.37 = 33 : 24.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 24.63%

Powered By www.thaieducation.net