โรงเรียนเขาพระทอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 16
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 10 8 13 5 0 92
ร้อยละ 7.81 % 6.25 % 10.16 % 3.91 % 0.00 % 71.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 7 4 6 3 0 37
ร้อยละ 12.28 % 7.02 % 10.53 % 5.26 % 0.00 % 64.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 20 14 21 8 0 145
ร้อยละ 9.62 % 6.73 % 10.10 % 3.85 % 0.00 % 69.71 %

151 : 13 , 10 , 15 , 5 , 0 , 108...8.61 , 6.62 , 9.93 , 3.31 , 0.00 , 71.52 = 43 : 28.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 30.29%

Powered By www.thaieducation.net