โรงเรียนเขาพระทอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 16
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 10 9 14 5 0 89
ร้อยละ 7.87 % 7.09 % 11.02 % 3.94 % 0.00 % 70.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 6 4 6 2 0 39
ร้อยละ 10.53 % 7.02 % 10.53 % 3.51 % 0.00 % 68.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 19 15 22 7 0 144
ร้อยละ 9.18 % 7.25 % 10.63 % 3.38 % 0.00 % 69.57 %

150 : 13 , 11 , 16 , 5 , 0 , 105...8.67 , 7.33 , 10.67 , 3.33 , 0.00 , 70.00 = 45 : 30.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43%

Powered By www.thaieducation.net