โรงเรียนเขาพระทอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 16
ร้อยละ 12.50 % 8.33 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 10 9 15 5 0 89
ร้อยละ 7.81 % 7.03 % 11.72 % 3.91 % 0.00 % 69.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 6 4 5 2 0 42
ร้อยละ 10.17 % 6.78 % 8.47 % 3.39 % 0.00 % 71.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 19 15 23 7 0 147
ร้อยละ 9.00 % 7.11 % 10.90 % 3.32 % 0.00 % 69.67 %

152 : 13 , 11 , 18 , 5 , 0 , 105...8.55 , 7.24 , 11.84 , 3.29 , 0.00 , 69.08 = 47 : 30.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 30.33%

Powered By www.thaieducation.net