โรงเรียนเขาพระทอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 16
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 10 9 15 5 0 87
ร้อยละ 7.94 % 7.14 % 11.90 % 3.97 % 0.00 % 69.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 6 4 5 3 0 41
ร้อยละ 10.17 % 6.78 % 8.47 % 5.08 % 0.00 % 69.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 19 15 22 8 0 144
ร้อยละ 9.13 % 7.21 % 10.58 % 3.85 % 0.00 % 69.23 %

149 : 13 , 11 , 17 , 5 , 0 , 103...8.72 , 7.38 , 11.41 , 3.36 , 0.00 , 69.13 = 46 : 30.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77%

Powered By www.thaieducation.net