โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 7 1 2 0 2 10
ร้อยละ 31.82 % 4.55 % 9.09 % 0.00 % 9.09 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 8 7 6 5 6 86
ร้อยละ 6.78 % 5.93 % 5.08 % 4.24 % 5.08 % 72.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 2 0 3 0 3 29
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 8.11 % 78.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 17 8 11 5 11 125
ร้อยละ 9.60 % 4.52 % 6.21 % 2.82 % 6.21 % 70.62 %

140 : 15 , 8 , 8 , 5 , 8 , 96...10.71 , 5.71 , 5.71 , 3.57 , 5.71 , 68.57 = 44 : 31.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 29.38%

Powered By www.thaieducation.net