โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 3 1 0 1 15
ร้อยละ 13.04 % 13.04 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 16 12 16 7 5 61
ร้อยละ 13.68 % 10.26 % 13.68 % 5.98 % 4.27 % 52.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 3 12 0 1 21
ร้อยละ 5.13 % 7.69 % 30.77 % 0.00 % 2.56 % 53.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 21 18 29 7 7 97
ร้อยละ 11.73 % 10.06 % 16.20 % 3.91 % 3.91 % 54.19 %

140 : 19 , 15 , 17 , 7 , 6 , 76...13.57 , 10.71 , 12.14 , 5.00 , 4.29 , 54.29 = 64 : 45.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 45.81%

Powered By www.thaieducation.net