โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 21
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 4 7 8 0 0 98
ร้อยละ 3.42 % 5.98 % 6.84 % 0.00 % 0.00 % 83.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 3 9 0 0 25
ร้อยละ 5.13 % 7.69 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 64.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 7 10 18 0 0 144
ร้อยละ 3.91 % 5.59 % 10.06 % 0.00 % 0.00 % 80.45 %

140 : 5 , 7 , 9 , 0 , 0 , 119...3.57 , 5.00 , 6.43 , 0.00 , 0.00 , 85.00 = 21 : 15.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.55%

Powered By www.thaieducation.net