โรงเรียนบ้านทุ่งโชน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 7 1 0 0 0 33
ร้อยละ 17.07 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.49 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 3 0 15 0 0 67
ร้อยละ 3.53 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 78.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 10 1 18 0 0 134
ร้อยละ 6.13 % 0.61 % 11.04 % 0.00 % 0.00 % 82.21 %

126 : 10 , 1 , 15 , 0 , 0 , 100...7.94 , 0.79 , 11.90 , 0.00 , 0.00 , 79.37 = 26 : 20.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.79%

Powered By www.thaieducation.net