โรงเรียนบ้านทุ่งโชน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 34
ร้อยละ 10.26 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 87.18 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 81
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 3.49 % 0.00 % 0.00 % 94.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 97.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 6 0 5 0 0 151
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 3.09 % 0.00 % 0.00 % 93.21 %

125 : 6 , 0 , 4 , 0 , 0 , 115...4.80 , 0.00 , 3.20 , 0.00 , 0.00 , 92.00 = 10 : 8.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.79%

Powered By www.thaieducation.net