โรงเรียนบ้านทุ่งโชน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 33
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 86.84 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 79
ร้อยละ 0.00 % 1.15 % 8.05 % 0.00 % 0.00 % 90.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 97.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 2 3 8 1 0 149
ร้อยละ 1.23 % 1.84 % 4.91 % 0.61 % 0.00 % 91.41 %

125 : 2 , 3 , 7 , 1 , 0 , 112...1.60 , 2.40 , 5.60 , 0.80 , 0.00 , 89.60 = 13 : 10.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.59%

Powered By www.thaieducation.net