โรงเรียนบ้านทุ่งโชน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 6 5 0 0 0 29
ร้อยละ 15.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.50 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 5 4 9 0 0 70
ร้อยละ 5.68 % 4.55 % 10.23 % 0.00 % 0.00 % 79.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 11 11 12 0 0 132
ร้อยละ 6.63 % 6.63 % 7.23 % 0.00 % 0.00 % 79.52 %

128 : 11 , 9 , 9 , 0 , 0 , 99...8.59 , 7.03 , 7.03 , 0.00 , 0.00 , 77.34 = 29 : 22.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.48%

Powered By www.thaieducation.net