โรงเรียนบ้านขอนหาด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 3
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 40 0 10 0 8 111
ร้อยละ 23.67 % 0.00 % 5.92 % 0.00 % 4.73 % 65.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 46 0 13 0 8 114
ร้อยละ 25.41 % 0.00 % 7.18 % 0.00 % 4.42 % 62.98 %

181 : 46 , 0 , 13 , 0 , 8 , 114...25.41 , 0.00 , 7.18 , 0.00 , 4.42 , 62.98 = 67 : 37.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 37.02%

Powered By www.thaieducation.net