โรงเรียนบ้านขอนหาด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 6 0 2 0 0 5
ร้อยละ 46.15 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 38.46 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 21 1 15 0 0 133
ร้อยละ 12.35 % 0.59 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 78.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 27 1 17 0 0 138
ร้อยละ 14.75 % 0.55 % 9.29 % 0.00 % 0.00 % 75.41 %

183 : 27 , 1 , 17 , 0 , 0 , 138...14.75 , 0.55 , 9.29 , 0.00 , 0.00 , 75.41 = 45 : 24.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 24.59%

Powered By www.thaieducation.net