โรงเรียนวัดไม้เสียบ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
139
จำนวน(คน) 12 18 5 0 0 104
ร้อยละ 8.63 % 12.95 % 3.60 % 0.00 % 0.00 % 74.82 %
ระดับประถมศึกษา
253
จำนวน(คน) 21 22 15 0 0 195
ร้อยละ 8.30 % 8.70 % 5.93 % 0.00 % 0.00 % 77.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 392 คน
จำนวน(คน) 33 40 20 0 0 299
ร้อยละ 8.42 % 10.20 % 5.10 % 0.00 % 0.00 % 76.28 %

392 : 33 , 40 , 20 , 0 , 0 , 299...8.42 , 10.20 , 5.10 , 0.00 , 0.00 , 76.28 = 93 : 23.72
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 392 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.72%

Powered By www.thaieducation.net