โรงเรียนวัดไม้เสียบ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
142
จำนวน(คน) 5 10 5 0 0 122
ร้อยละ 3.52 % 7.04 % 3.52 % 0.00 % 0.00 % 85.92 %
ระดับประถมศึกษา
258
จำนวน(คน) 20 10 25 0 0 203
ร้อยละ 7.75 % 3.88 % 9.69 % 0.00 % 0.00 % 78.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 400 คน
จำนวน(คน) 25 20 30 0 0 325
ร้อยละ 6.25 % 5.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %

400 : 25 , 20 , 30 , 0 , 0 , 325...6.25 , 5.00 , 7.50 , 0.00 , 0.00 , 81.25 = 75 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 400 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75%

Powered By www.thaieducation.net