โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 5 1 1 0 24
ร้อยละ 8.82 % 14.71 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 3 9 3 1 0 81
ร้อยละ 3.09 % 9.28 % 3.09 % 1.03 % 0.00 % 83.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 6 14 4 2 0 105
ร้อยละ 4.58 % 10.69 % 3.05 % 1.53 % 0.00 % 80.15 %

131 : 6 , 14 , 4 , 2 , 0 , 105...4.58 , 10.69 , 3.05 , 1.53 , 0.00 , 80.15 = 26 : 19.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 19.85%

Powered By www.thaieducation.net