โรงเรียนวัดคงคาวดี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 3 1 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 2 0 4 0 1 74
ร้อยละ 2.47 % 0.00 % 4.94 % 0.00 % 1.23 % 91.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 2 3 5 0 1 100
ร้อยละ 1.80 % 2.70 % 4.50 % 0.00 % 0.90 % 90.09 %

111 : 2 , 3 , 5 , 0 , 1 , 100...1.80 , 2.70 , 4.50 , 0.00 , 0.90 , 90.09 = 11 : 9.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.91%

Powered By www.thaieducation.net