โรงเรียนวัดคงคาวดี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 3 3 4 5 11
ร้อยละ 13.33 % 10.00 % 10.00 % 13.33 % 16.67 % 36.67 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 1 1 5 0 2 71
ร้อยละ 1.25 % 1.25 % 6.25 % 0.00 % 2.50 % 88.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 5 4 8 4 7 82
ร้อยละ 4.55 % 3.64 % 7.27 % 3.64 % 6.36 % 74.55 %

110 : 5 , 4 , 8 , 4 , 7 , 82...4.55 , 3.64 , 7.27 , 3.64 , 6.36 , 74.55 = 28 : 25.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.45%

Powered By www.thaieducation.net