โรงเรียนวัดสระโพธิ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 37
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 92.50 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 0 0 0 0 3 112
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.61 % 97.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 1 0 2 0 3 149
ร้อยละ 0.65 % 0.00 % 1.29 % 0.00 % 1.94 % 96.13 %

155 : 1 , 0 , 2 , 0 , 3 , 149...0.65 , 0.00 , 1.29 , 0.00 , 1.94 , 96.13 = 6 : 3.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.87%

Powered By www.thaieducation.net