โรงเรียนวัดบ่อล้อ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 4.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.56 %
ระดับประถมศึกษา
276
จำนวน(คน) 4 7 5 2 1 257
ร้อยละ 1.45 % 2.54 % 1.81 % 0.72 % 0.36 % 93.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 4 9 5 2 1 300
ร้อยละ 1.25 % 2.80 % 1.56 % 0.62 % 0.31 % 93.46 %

321 : 4 , 9 , 5 , 2 , 1 , 300...1.25 , 2.80 , 1.56 , 0.62 , 0.31 , 93.46 = 21 : 6.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.54%

Powered By www.thaieducation.net