โรงเรียนวัดบ่อล้อ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.78 %
ระดับประถมศึกษา
274
จำนวน(คน) 7 6 6 2 1 252
ร้อยละ 2.55 % 2.19 % 2.19 % 0.73 % 0.36 % 91.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 319 คน
จำนวน(คน) 7 7 6 2 1 296
ร้อยละ 2.19 % 2.19 % 1.88 % 0.63 % 0.31 % 92.79 %

319 : 7 , 7 , 6 , 2 , 1 , 296...2.19 , 2.19 , 1.88 , 0.63 , 0.31 , 92.79 = 23 : 7.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 319 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.21%

Powered By www.thaieducation.net