โรงเรียนวัดบ่อล้อ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.78 %
ระดับประถมศึกษา
276
จำนวน(คน) 8 6 6 2 1 253
ร้อยละ 2.90 % 2.17 % 2.17 % 0.72 % 0.36 % 91.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 8 7 6 2 1 297
ร้อยละ 2.49 % 2.18 % 1.87 % 0.62 % 0.31 % 92.52 %

321 : 8 , 7 , 6 , 2 , 1 , 297...2.49 , 2.18 , 1.87 , 0.62 , 0.31 , 92.52 = 24 : 7.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.48%

Powered By www.thaieducation.net