โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 17
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 18 0 34 0 0 82
ร้อยละ 13.43 % 0.00 % 25.37 % 0.00 % 0.00 % 61.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 21 0 36 0 0 99
ร้อยละ 13.46 % 0.00 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 63.46 %

156 : 21 , 0 , 36 , 0 , 0 , 99...13.46 , 0.00 , 23.08 , 0.00 , 0.00 , 63.46 = 57 : 36.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 36.54%

Powered By www.thaieducation.net