โรงเรียนบ้านคงคาล้อม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 4 2 2 1 0 7
ร้อยละ 25.00 % 12.50 % 12.50 % 6.25 % 0.00 % 43.75 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 15 5 22 2 2 41
ร้อยละ 17.24 % 5.75 % 25.29 % 2.30 % 2.30 % 47.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 19 7 24 3 2 48
ร้อยละ 18.45 % 6.80 % 23.30 % 2.91 % 1.94 % 46.60 %

103 : 19 , 7 , 24 , 3 , 2 , 48...18.45 , 6.80 , 23.30 , 2.91 , 1.94 , 46.60 = 55 : 53.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 53.40%

Powered By www.thaieducation.net