โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 9
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 2.17 % 6.52 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 60 คน
จำนวน(คน) 2 3 4 0 0 51
ร้อยละ 3.33 % 5.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %

60 : 2 , 3 , 4 , 0 , 0 , 51...3.33 , 5.00 , 6.67 , 0.00 , 0.00 , 85.00 = 9 : 15.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00%

Powered By www.thaieducation.net