โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 12
ร้อยละ 11.76 % 11.76 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 9 6 9 6 0 88
ร้อยละ 7.63 % 5.08 % 7.63 % 5.08 % 0.00 % 74.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 11 8 9 7 0 100
ร้อยละ 8.15 % 5.93 % 6.67 % 5.19 % 0.00 % 74.07 %

135 : 11 , 8 , 9 , 7 , 0 , 100...8.15 , 5.93 , 6.67 , 5.19 , 0.00 , 74.07 = 35 : 25.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93%

Powered By www.thaieducation.net