โรงเรียนบ้านปากเชียร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 7 4 0 0 33
ร้อยละ 4.35 % 15.22 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 71.74 %
ระดับประถมศึกษา
307
จำนวน(คน) 45 21 33 5 2 201
ร้อยละ 14.66 % 6.84 % 10.75 % 1.63 % 0.65 % 65.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
121
จำนวน(คน) 10 5 17 0 0 89
ร้อยละ 8.26 % 4.13 % 14.05 % 0.00 % 0.00 % 73.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 474 คน
จำนวน(คน) 57 33 54 5 2 323
ร้อยละ 12.03 % 6.96 % 11.39 % 1.05 % 0.42 % 68.14 %

353 : 47 , 28 , 37 , 5 , 2 , 234...13.31 , 7.93 , 10.48 , 1.42 , 0.57 , 66.29 = 119 : 33.71
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 474 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 151 คน คิดเป็นร้อยละ 31.86%

Powered By www.thaieducation.net