โรงเรียนบ้านปากเชียร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 0 4 3 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 5.77 % 0.00 % 0.00 % 86.54 %
ระดับประถมศึกษา
308
จำนวน(คน) 23 9 33 1 0 242
ร้อยละ 7.47 % 2.92 % 10.71 % 0.32 % 0.00 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
121
จำนวน(คน) 6 2 24 0 0 89
ร้อยละ 4.96 % 1.65 % 19.83 % 0.00 % 0.00 % 73.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 481 คน
จำนวน(คน) 29 15 60 1 0 376
ร้อยละ 6.03 % 3.12 % 12.47 % 0.21 % 0.00 % 78.17 %

360 : 23 , 13 , 36 , 1 , 0 , 287...6.39 , 3.61 , 10.00 , 0.28 , 0.00 , 79.72 = 73 : 20.28
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 481 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 21.83%

Powered By www.thaieducation.net