โรงเรียนบ้านปากเชียร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 3 2 3 1 0 38
ร้อยละ 6.38 % 4.26 % 6.38 % 2.13 % 0.00 % 80.85 %
ระดับประถมศึกษา
314
จำนวน(คน) 20 13 36 2 0 243
ร้อยละ 6.37 % 4.14 % 11.46 % 0.64 % 0.00 % 77.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
122
จำนวน(คน) 5 2 21 0 1 93
ร้อยละ 4.10 % 1.64 % 17.21 % 0.00 % 0.82 % 76.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 483 คน
จำนวน(คน) 28 17 60 3 1 374
ร้อยละ 5.80 % 3.52 % 12.42 % 0.62 % 0.21 % 77.43 %

361 : 23 , 15 , 39 , 3 , 0 , 281...6.37 , 4.16 , 10.80 , 0.83 , 0.00 , 77.84 = 80 : 22.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 483 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 22.57%

Powered By www.thaieducation.net