โรงเรียนบ้านบางพระ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 12 0 7 0 0 51
ร้อยละ 17.14 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 72.86 %
ระดับประถมศึกษา
206
จำนวน(คน) 15 0 19 0 0 172
ร้อยละ 7.28 % 0.00 % 9.22 % 0.00 % 0.00 % 83.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 4 0 10 0 0 53
ร้อยละ 5.97 % 0.00 % 14.93 % 0.00 % 0.00 % 79.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 343 คน
จำนวน(คน) 31 0 36 0 0 276
ร้อยละ 9.04 % 0.00 % 10.50 % 0.00 % 0.00 % 80.47 %

276 : 27 , 0 , 26 , 0 , 0 , 223...9.78 , 0.00 , 9.42 , 0.00 , 0.00 , 80.80 = 53 : 19.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 343 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 19.53%

Powered By www.thaieducation.net