โรงเรียนบ้านบางพระ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 12 0 7 0 0 43
ร้อยละ 19.35 % 0.00 % 11.29 % 0.00 % 0.00 % 69.35 %
ระดับประถมศึกษา
208
จำนวน(คน) 15 0 19 0 0 174
ร้อยละ 7.21 % 0.00 % 9.13 % 0.00 % 0.00 % 83.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 4 0 10 0 0 51
ร้อยละ 6.15 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 78.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 335 คน
จำนวน(คน) 31 0 36 0 0 268
ร้อยละ 9.25 % 0.00 % 10.75 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %

270 : 27 , 0 , 26 , 0 , 0 , 217...10.00 , 0.00 , 9.63 , 0.00 , 0.00 , 80.37 = 53 : 19.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 335 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net