โรงเรียนบ้านบางพระ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 12 0 9 0 0 41
ร้อยละ 19.35 % 0.00 % 14.52 % 0.00 % 0.00 % 66.13 %
ระดับประถมศึกษา
208
จำนวน(คน) 18 0 21 0 0 169
ร้อยละ 8.65 % 0.00 % 10.10 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 4 0 10 0 0 51
ร้อยละ 6.15 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 78.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 335 คน
จำนวน(คน) 34 0 40 0 0 261
ร้อยละ 10.15 % 0.00 % 11.94 % 0.00 % 0.00 % 77.91 %

270 : 30 , 0 , 30 , 0 , 0 , 210...11.11 , 0.00 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 77.78 = 60 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 335 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 22.09%

Powered By www.thaieducation.net