โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 31
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 2 0 22 0 6 75
ร้อยละ 1.90 % 0.00 % 20.95 % 0.00 % 5.71 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 3 0 25 0 6 106
ร้อยละ 2.14 % 0.00 % 17.86 % 0.00 % 4.29 % 75.71 %

140 : 3 , 0 , 25 , 0 , 6 , 106...2.14 , 0.00 , 17.86 , 0.00 , 4.29 , 75.71 = 34 : 24.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24.29%

Powered By www.thaieducation.net