โรงเรียนวัดแดง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 2 5 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 13.89 % 0.00 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 9 4 16 4 1 125
ร้อยละ 5.66 % 2.52 % 10.06 % 2.52 % 0.63 % 78.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 1 0 11 1 0 18
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 35.48 % 3.23 % 0.00 % 58.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 10 4 29 10 1 172
ร้อยละ 4.42 % 1.77 % 12.83 % 4.42 % 0.44 % 76.11 %

195 : 9 , 4 , 18 , 9 , 1 , 154...4.62 , 2.05 , 9.23 , 4.62 , 0.51 , 78.97 = 41 : 21.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 23.89%

Powered By www.thaieducation.net