โรงเรียนวัดแดง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 1 7 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.86 % 20.00 % 0.00 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 11 4 16 4 1 122
ร้อยละ 6.96 % 2.53 % 10.13 % 2.53 % 0.63 % 77.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 1 0 14 1 0 18
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 41.18 % 2.94 % 0.00 % 52.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 12 4 31 12 1 167
ร้อยละ 5.29 % 1.76 % 13.66 % 5.29 % 0.44 % 73.57 %

193 : 11 , 4 , 17 , 11 , 1 , 149...5.70 , 2.07 , 8.81 , 5.70 , 0.52 , 77.20 = 44 : 22.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 26.43%

Powered By www.thaieducation.net