โรงเรียนวัดแดง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 4 1 5 0 25
ร้อยละ 0.00 % 11.43 % 2.86 % 14.29 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 7 4 19 5 0 123
ร้อยละ 4.43 % 2.53 % 12.03 % 3.16 % 0.00 % 77.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 1 0 11 0 1 22
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 31.43 % 0.00 % 2.86 % 62.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 8 8 31 10 1 170
ร้อยละ 3.51 % 3.51 % 13.60 % 4.39 % 0.44 % 74.56 %

193 : 7 , 8 , 20 , 10 , 0 , 148...3.63 , 4.15 , 10.36 , 5.18 , 0.00 , 76.68 = 45 : 23.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 25.44%

Powered By www.thaieducation.net