โรงเรียนวัดแดง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 4 2 4 0 25
ร้อยละ 0.00 % 11.43 % 5.71 % 11.43 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 8 4 18 6 1 122
ร้อยละ 5.03 % 2.52 % 11.32 % 3.77 % 0.63 % 76.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 4 0 14 0 0 18
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 38.89 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 12 8 34 10 1 165
ร้อยละ 5.22 % 3.48 % 14.78 % 4.35 % 0.43 % 71.74 %

194 : 8 , 8 , 20 , 10 , 1 , 147...4.12 , 4.12 , 10.31 , 5.15 , 0.52 , 75.77 = 47 : 24.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 28.26%

Powered By www.thaieducation.net