โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 61
ร้อยละ 0.00 % 1.56 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 95.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 0 1 3 1 0 93
ร้อยละ 0.00 % 1.02 % 3.06 % 1.02 % 0.00 % 94.90 %

98 : 0 , 1 , 3 , 1 , 0 , 93...0.00 , 1.02 , 3.06 , 1.02 , 0.00 , 94.90 = 5 : 5.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10%

Powered By www.thaieducation.net