โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 1 2 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.13 % 6.25 % 0.00 % 90.63 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 57
ร้อยละ 4.69 % 3.13 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 89.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 3 2 3 2 0 86
ร้อยละ 3.13 % 2.08 % 3.13 % 2.08 % 0.00 % 89.58 %

96 : 3 , 2 , 3 , 2 , 0 , 86...3.13 , 2.08 , 3.13 , 2.08 , 0.00 , 89.58 = 10 : 10.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42%

Powered By www.thaieducation.net