โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 0 12 0 0 9
ร้อยละ 16.00 % 0.00 % 48.00 % 0.00 % 0.00 % 36.00 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 68
ร้อยละ 2.53 % 0.00 % 11.39 % 0.00 % 0.00 % 86.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 6 0 21 0 0 77
ร้อยละ 5.77 % 0.00 % 20.19 % 0.00 % 0.00 % 74.04 %

104 : 6 , 0 , 21 , 0 , 0 , 77...5.77 , 0.00 , 20.19 , 0.00 , 0.00 , 74.04 = 27 : 25.96
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.96%

Powered By www.thaieducation.net