โรงเรียนบ้านนา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 2 1 8 2 0 74
ร้อยละ 2.30 % 1.15 % 9.20 % 2.30 % 0.00 % 85.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 2 2 8 2 0 89
ร้อยละ 1.94 % 1.94 % 7.77 % 1.94 % 0.00 % 86.41 %

103 : 2 , 2 , 8 , 2 , 0 , 89...1.94 , 1.94 , 7.77 , 1.94 , 0.00 , 86.41 = 14 : 13.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.59%

Powered By www.thaieducation.net