โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 0 0 16 0 0 97
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.16 % 0.00 % 0.00 % 85.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 0 0 23 0 0 126
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.44 % 0.00 % 0.00 % 84.56 %

123 : 0 , 0 , 18 , 0 , 0 , 105...0.00 , 0.00 , 14.63 , 0.00 , 0.00 , 85.37 = 18 : 14.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.44%

Powered By www.thaieducation.net