โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 8
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 3 2 7 0 0 101
ร้อยละ 2.65 % 1.77 % 6.19 % 0.00 % 0.00 % 89.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 4 3 11 0 0 131
ร้อยละ 2.68 % 2.01 % 7.38 % 0.00 % 0.00 % 87.92 %

123 : 4 , 2 , 8 , 0 , 0 , 109...3.25 , 1.63 , 6.50 , 0.00 , 0.00 , 88.62 = 14 : 11.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.08%

Powered By www.thaieducation.net