โรงเรียนวัดท้ายทะเล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 2 5 2 0 14
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 20.00 % 8.00 % 0.00 % 56.00 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 4 2 9 2 3 25
ร้อยละ 8.89 % 4.44 % 20.00 % 4.44 % 6.67 % 55.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 6 4 14 4 3 39
ร้อยละ 8.57 % 5.71 % 20.00 % 5.71 % 4.29 % 55.71 %

70 : 6 , 4 , 14 , 4 , 3 , 39...8.57 , 5.71 , 20.00 , 5.71 , 4.29 , 55.71 = 31 : 44.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 44.29%

Powered By www.thaieducation.net